• DAMCURCUS
 • FRIESDAMMEN APP
 • Kies uw taal:   Frysk   Frysk   Frysk  
  THŚS AKTUEEL FRYSK DAMJEN JONGEREIN DAMBŪN KONTAKT
 • BESTJOER
 • KLUBS
 • DAMBÛN

  Bestjoer:

   

  Foarsitter:

  Liuwe Westra 
  Waaksenserwei 2

  8823 SX Lollum

  foarsitter@friesdammen.nl
  0517-469245

   

  Skriuwer:
  Siebren Dyk
  Sluytermanwei 12-14
  9023 AB Jorwert
  skriuwer@friesdammen.nl
  058-2519992

  Ponghâlder:

  Fedde Wiersma
  Van Eysingaleane 21

  8734 GD Easterein
  ponghalder@friesdammen.nl

  0515-332401

   

   

  Erelid:
  Dhr. C. Kooistra - Nijland


  Sponsors:

  • Makelaardij Jan de Lange
  • Wiersma Wommels
  • Bloemhof Schilder Hartwerd
  • Rabobank
  • Leanbedriuw Okkema
  • Noflik
  • Repko Sneek
  • Narwal
  • D. Kuipers
  • Lip en partners
  • Walinga
  • Automobielbedrijf Jaarsma.nl
  • Attema Heeg
  • Zeinstra Blauwhuis
  Dizze webside is mei mooglik makke troch