• DAMCURCUS
 • FRIESDAMMEN APP
 • Kies uw taal:   Frysk   Frysk   Frysk  
  THUIS ACTUEEL FRIES DAMMEN JEUGD DAMBOND CONTACT
 • NIEUWS
 • RUBRYK
 • AGENDA
 • ARCHIEF

  2017
 • Rubryk 1-12-2017
 • Rubryk 17-11-2017
 • Rubryk 3-11-2017
 • Rubryk 20-10-2017
 • Rubryk 6-10-2017
  >> meer

  2016
 • Rubryk 23-12-16
 • Rubryk 9-12-16
 • Rubryk 25-11-2016
 • Rubryk 11-11-2016
 • Rubryk 28-10-2016
  >> meer

  2015
 • Rubryk 18-12-2015
 • Rubryk 4-12-2015
 • Rubryk 20-11-2015
 • Rubryk 6-11-2015
 • Rubryk 23-10-2015
  >> meer

  2014
 • Rubryk 21-11-2014
 • Rubryk 5-12-2014
 • Rubryk 7-11-2014
 • Rubryk 26-9-2014
 • Rubryk 24-10-2014
  >> meer

 • RUBRYK

  Klik op een van onderstaande rubryk items voor meer informatie.

  Rubryk 1-12-2017

  Dit jier wurdt foar de tredde kear de Fryslân Kup ferspile. It is in knock-out-toernooi lykas by de KNVB-beker.

  >> Lees verder

  Rubryk 17-11-2017

  Yn de seisde omloop fan it earste Iepen Europeesk Kampioenskip te Amsterdam spile mearfâldich wrâldkampioen hoeks damjen Aleksandr Georgiev mei swart tsjin Folkert Groenveld.

  >> Lees verder

  Rubryk 3-11-2017

  Fan 19 oant en mei 22 oktober waard te Amsterdam it earste Europeesk Kampioenskip ferspile.

  >> Lees verder

  Rubryk 20-10-2017

  By it yngean fan de lêste omloap fan it kampioenskip yn de ‘twadde acht’ wienen der noch fjouwer dammers yn de race om it twadde promoasjeplak nei de Kampioensklasse.

  >> Lees verder

  Rubryk 6-10-2017

  Henk Haanstra komt út in echt damlaach en spilet fan jongs ôf by ‘Nocht&Kriich’ út syn wenplak Aldegea-SWF.

  >> Lees verder

  Rubryk 22-9-2017

  Mei de app ‘fries dammen’, fergees te besetten yn de app-store, kin elts ek yn it simmerskoft trochdamje.

  >> Lees verder

  Rubryk 12-5-2017

  Yn de lêste rubryk fan dit siezoen omtinken foar Hein de Vries. De âld foarsitter fan it bûn is in oer-deeglike dammer dy’t nei in pear mindere jierren it paad omheech wer fûn hat.

  >> Lees verder

  Rubryk 28-4-2017

  Te Blauhús wie op 9 april de finale fan de Fryslân Kup. Beker-hâlder Jelle Wiersma kaam út tsjin Fedde Wiersma.

  >> Lees verder

  Rubryk 14-4-2017

  Soe Taeke Kooistra dan foar de earste kear it Grutmastertoernooi winne? Alle kearen wie er der by yn Frjentsjer. En yn it Fryslân Open wûn hy alle acht spullen.

  >> Lees verder

  Rubryk 31-3-2017

  Op 13 maart wie de earste barraazje-partij om it kampioenskip wûn troch Jelle Wiersma.

  >> Lees verder

  Rubryk 17-3-2017

  Taeke Kooistra wûn te Frjentsjer it Fryslân Open mei 8 punten út likens safolle spullen. En waard der ek wrâldkampioen FRYSK, de nije einspulfariant.

  >> Lees verder

  Rubryk 3-3-2017

  Nei fjouwer fan de sawn omlopen by it PK hie Jelle Wiersma in 100% skore. Mei twa punten mear as sittend kampioen Taeke Kooistra en oardel mear as Marten Walinga en Foeke Tiemensma like de boel beslikke.

  >> Lees verder

  Rubryk 17-2-2017

  Moarn binne de twa lêste omlopen fan it persoanlik kampioenskip. It is yn jierren net sa spannend west.

  >> Lees verder

  Rubryk 3-2-2017

  By de klupkampioenskippen liet earste boerd spiler Jelle Wiersma fan De Stadige Strikers út Skearnegoutum net syn bêste damjen sjen.

  >> Lees verder

  Rubryk 20-1-2017

  Hartwert is ôfrûne sneon wer klupkampioen wurden. Harren achttal wie yn alle trije de omlopen winner. Al wie it eltse kear krap oan.

  >> Lees verder

  Rubryk 6-1-2017

  By it Fryslân Open fan 2016 wienen der ferskate hoekse dammers fan de partij. Wat te tinken fan Aleksandr Georgiev dy’t doe noch wrâldkampioen wie as Hans Jansen en Aleksei Domchev.

  >> Lees verder

  Rubryk 23-12-16

  Yn de lêste rubryk fan 2016 in sawntal problemen fan Roel Bergsma.

  >> Lees verder

  Rubryk 9-12-16

  Marten Walinga fan Waaksens is yn 2000 kampioen fan Fryslân wurden. Foeke Tiemensma fan Frjentsjer die dat yn 1996.

  >> Lees verder

  Rubryk 25-11-2016

  Blauhúster damklup ‘De Skyfkes’ is foar it twadde jier animator fan de Fryslân Kup. In bekertoernooi mei knock-out-systeem. Der wie ien topper yn de earste omloop.

  >> Lees verder

  Rubryk 11-11-2016

  Pieter Hoogterp fan De Gaastmar en Siebe Walinga fan Aldegea ha beide alris yn de ‘earste acht’ by it PK damd. De tredde partij yn de ‘twadde acht’ te Jorwert troffen se elkoar.

  >> Lees verder

  Rubryk 28-10-2016

  Yn de app-store is no foar alle soarten mobylstjes en tablets fergees op te heljen: ‘friesdammen’. Dizze app jout in ferskaat oan mooglikheden. Analyses fan iepeningen en einspullen, mar der kin ek rûnom yn de wrâld online Frysk damd wurde.

  >> Lees verder

  Rubryk 30-09-2016

  In wike neidat ik begjin maaie de lêste rubryk skreau ferstoar hommels Tjalling Goedemoed. Al dy jierren dat ik hjir de rubryk Frysk damjen fersoarge stie der ek ien fan it hoeks damjen fan Tjalling njonken.

  >> Lees verder

  Rubryk 14-10-2016

  Aldegeaster Henk Haanstra kaam by it lêste PK tsjin trije Skearnegoutumers te sitten. Alle trije Stadige Strikers moasten belies jaan. Earst al âld-kampioen Jelle Wiersma en yn de lêste twa omlopen op 20 febrewaris fan dit jier Cor Kooistra en Sjoerd Jan Bakker mei twa likense iepeningen.

  >> Lees verder

  Rubryk 6-5-2016

  Yn de lste rubryk fan dit damjier komt de partij tusken de twa promovendi yn de earste acht fan it PK oan de oarder. Cor Kooistra en Tjerk Wijbinga makken der in lange partij fan mei wikseljende knsen.

  >> Lees verder

  Rubryk 22-4-2016

  Freed 8 april wie gebou Sie-Sa fan de Blauhster klup De Skyfkes toaniel fan de finale fan de Frysln Kup. Dit nije beker-knock-out-toernooi waard fsluten mei in striid tusken persoanlik kampioen Taeke Kooistra en Jelle Wiersma, dyt al sa suksesfol wie by it Frysln Open.

  >> Lees verder

  Rubryk 8-4-2016

  Jelle Wiersma wist him by it Frysln Open te Frjentsjer as tredde te pleatsen foar it grutmastertoernoai. De fjouwer sterkste Fryske dammers namen it tsjin elkoar op en Wiersma wn.

  >> Lees verder

  Rubryk 25-3-2016

  Fan 16 maart f wie Frjentsjer it sintrum fan de damwrld. De earste trije dagen wie it Frysln Open, mei njonken de Fryske toppers ek wrldkampioen Georgiev, top-skaker Ivanchuk, Frysk kampioen Van Dijk, wrldkampioen checkers Borghetti.

  >> Lees verder

  Rubryk 11-3-2016

  Yn harren nderlinge partij waard in flater fan Marten Walinga troch Taeke Kooistra fstraft. Dat wie gench om kampioen te wurden en in barraazje foar te wzen. De partij wie te Jorwert op 9 febrewaris en Kooistra hie wyt.

  >> Lees verder

  Rubryk 11-3-2016

  Yn harren nderlinge partij waard in flater fan Marten Walinga troch Taeke Kooistra fstraft. Dat wie gench om kampioen te wurden en in barraazje foarte wzen.

  >> Lees verder

  Rubryk 26-2-2016

  It is Teake Kooistra wer slagge. Foar de 18-e(!) kear waard hy Frysk kampioen. Oare matsjadoaren as Sjoerd Tigchelaar, Dirk de Vries en Stinus v.d.Goot kamen ta tsien en tolve titels. By de lste edysje moast de Hartwerter allinne tsjin ld-kampioen Jelle Wiersma in kampspul ta stean.

  >> Lees verder

  Rubryk 12-2-2016

  Ofrne sneon binne te Boalsert de earste twa omlopen fan it kampioenskip ferspile. Regearjend kampioen Teake Kooistra, Foeke Tiemensma, Jelle Wiersma en Marten Walinga wnen beide spullen. It sil tusken harren gean.

  >> Lees verder

  Rubryk 29-1-2016

  In nije fariant yn it damspul is Frysk. Dan wurde fiif skiven op de nderste line setten en is it strike. By it Frysk damjen is de kns op kamp net grut en boppedat ha beide spilers mar 10 minuten op e klok. Te Frjentsjer sil ein maart it earste wrldkampioenskip spile wurden.

  >> Lees verder

  Rubryk 18-1-2016

  Op 7 desimber ferstoar ien fan de grutte kampioenen fan it Frysk damjen. Lange tiid wie Augustinus van der Goot mei tolve titels rekrhlder. Altiid damde hy by damklup Stryk Op t De Gaastmar. Hy koe de iepeningensteory en struts rap.Yn it lette midden- en einspul bleau tiid oer om in gedegen posysje stadichoan t te bouwen. De mear aventoerlike dammer rde it tsjin him net op.

  >> Lees verder

  Rubryk 18-12-2015

  Yn de lste rubryk fan 2016 sn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2016 tawinske.

  >> Lees verder

  Rubryk 4-12-2015

  De Blauhster damklup De Skyfkes is bekind om harren ynisjativen as it beach-damjen, de dam-lvestdentocht en damjen op de Dam. No ha se de Frysln-Kup op priemen setten. Damje kinne se dr ek wol. Sa hie Manfred de Wolff by it Snfurder kampioenskip hast Foeke Tiemensma te pakken.

  >> Lees verder

  Rubryk 20-11-2015

  It iepen kampioenskip fan Littenseradiel waard om reden fan weryndieling foar de lste kear nder dizze namme ferspile. De Jorwerters sille oar jier trochgean mei De Waadhoeke? De tinktiid is net sa lang en dat komt libben spul ten goede. Folkert Groenveld (wyt) en Jelle Wiersma lieten dat sjen.

  >> Lees verder

  Rubryk 6-11-2015

  Nei in tal jierren is Tjerk Wijbinga fan Arum werom yn de Kampioensklasse. Al wie dat op haren en snaren. Hy helle yn de twadde acht in dield twadde plak mei Cor Kooistra en Siebe Walinga. De winstpartij fan Wijbinga yn de earste omloop tsjin de lettere nmer 1 Stinus v.d.Goot smiet krekt gench SB-punten op. Wijbinga hie de wite skiven.

  >> Lees verder

  Rubryk 23-10-2015

  Routinier Kees Tijssen fan Reduzum damt by OKK te Jorwert. Hy kin in protte teory en strykt flot. Dat kaam him op it Frysln Open te Frjentsjer goed fan pas. De tinktiid wie 40 minuten mei 20 tellen de set. Toernooiwinner Jelle Wiersma en kampioen Taeke Kooistra wienen de jinnigen dyt er belies jaan moast. Al wie dat ek yn it lderlst fan it spul en lei kamp beide kearen yn de reden.

  >> Lees verder

  Rubryk 9-10-2015

  Op it Frysln Open, fan it maitiid te Frjentsjer, wie Sjoerd Couperus yn foarm. In minskenlibben damt de no 85-jierrige Snitser mei wille en is noch net t te flakken. Dat nderfn 17-fldich(!) kampioen Teake Kooistra dyt mei wyt ferlear fan de ld foks.

  >> Lees verder

  Rubryk 25-9-2015

  Woansdei 16 septimber waard der yn de nije Alvestdenhal te Ljouwert it projekt Fryske-sport-yn-dyn-klasse starten. Doel is dat alle skoalbern yn e kunde komme mei de Fryske sporten: keatsen, fierljeppen, sktsjesilen, reedride, hynstesport en Frysk damjen.

  >> Lees verder

  Rubryk 1-5-2015

  Kees Tijssen fan Reduzum waard by it Frysln Open, ein maart yn Frjentsjer, knap twads efter winner Jelle Wiersma. Yn de finalegroep troffen se elkoar wer. Wiersma wn doe op e nij en dat betsjutte dat er ek dit toernooi winne soe.

  >> Lees verder

  Rubryk 17-4-2015

  Willem Schaap fan Dearsum damt by De Stadige Strikers fan Skearnegoutum. Hy is yn twa jier werom kaam op heech niveau. Earst waard er kampioen yn de Haadklasse A en dit jier earste yn de tredde acht mei seis punten. Allinne foar Kees Tijssen, dyt twads waard, moast Schaap bge.

  >> Lees verder

  Rubryk 3-4-2015

  Wrldkampioen Alexander Georgiev en Aleksej Domchev hienen harren op it Frysln Open pleatst yn de finale groep. Te Frjentsjer lieten sy sjen dat se it Fryske Spul machtich binne. Georgiev, mei wyt, soe it toernooi winne. Mar Domchev hie de winst foar it gripen.

  >> Lees verder

  Rubryk 20-3-2015

  Pieter Hoogterp fan De Gaastmar woe yn de lste twa omlopen fan it PK noch wat sjen litte. Dat slagge mei winst yn de lste en in kampspul yn de seisde omloop, al wie degradaasje net mear foar te wzen. It makke wol t foar it kampioenskip. Foeke Tiemensma (tsjin Pieter mei wyt) kaam oan de ein krekt in heal puntsje te koart om lyk mei Taeke Kooistra te kommen en der sa noch in barraazje om de titel der t te slepen.

  >> Lees verder

  Rubryk 6-3-2015

  It is Taeke Kooistra slagge om syn dochs al unike rige fan Fryske titels langer te meitsjen. Op sneon 21 febrewaris waard hy op De Gaastmar foar de 17-e kear kampioen. Foeke Tiemensma wn yn de lste omloop en soe by ferlies fan Kooistra op likense hichte komme.Mar safier liet de Hartwerter it net komme yn syn partij tsjin Jelle Wiersma.

  >> Lees verder

  Rubryk 20-2-2015

  Mei noch twa omlopen te gean, moarn op De Gaastmar, liket Taeke Kooistra fan Hartwert foar de 17-e(!) kear Frysk kampioen te wurden. Hy hat alle fiif spullen oant no ta wn. Jelle Wiersma en Marten Walinga stean op twa punten. Sy moatte beide noch tsjin Kooistra. Dat der is noch in kns foar Foeke Tiemensma dyt ien punt minder hat as de steande kampioen en sneon in wat lichter programma hat.

  >> Lees verder

  Rubryk 6-2-2015

  Moarn binne de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip te Blauhs. Teake Kooistra fan Hartwert ferdigenet syn 16-e(!) titel. Dat sil net fansels gean. Sa flt Foeke Tiemensma fan Frjentsjer net t te poetsen. Yn koarte tiid is er by de top fan it Frysk damjen kommen. Ferline jier moast er yn de fiifde omloop op De Gaastmar al bge foar de lettere kampioen dyt mei wyt spile.

  >> Lees verder

  Rubryk 23-1-2015

  Damklup Hartwert stie yn de twadde omloop fan it klupkampioenskip mei 4-3 efter tsjin Skearnegoutum. Earste boerd spiler Teake Kooistra (wyt) koe it noch lyk meitsje tsjin Jelle Wiersma. Dat like te slachjen, mar Kooistra ferseach him.

  >> Lees verder

  Rubryk 9-1-2015

  De earste sneon fan it jier is de Hartwerter damdei. Foeke Tiemensma (swart) damde sterk tsjin Folkert Groenveld. Mar hy liet troch ien sleauwe set yn it einspul de winst slpe.

  >> Lees verder

  Rubryk 21-11-2014

  Yn 2013 wie Harmen Westra kampioen wurden yn de Haadklasse A. It jonge talint fan Lollum damde him dit jier haststreekrjocht nei de twadde acht by itPK, mar kaam in heal puntsje tekoart.

  >> Lees verder

  Rubryk 5-12-2014

  Troch in misserke yn it einspul makke Foeke Tiemensma fan Frjentsjer tsjin JeanMarc Ndjofang kamp op it toernooi fan Amersfoort. Oars hie der wn fan de tdager fan wrldkampioen Georgiev yn it hoekse spul.

  >> Lees verder

  Rubryk 7-11-2014

  Fan it simmer ferstoar Johannes Hijma fan Hallum. Hy waard ien kear, yn 1990, kampioen. Hijma wie doe al 69 jier ld, it hichtepunt t syn lange damlibben. Hijma damde fakentiids krekt nder de absolute top.

  >> Lees verder

  Rubryk 26-9-2014

  Lijkele Miedema fan Winsum wie in ndernimmend man. Hy is bekend as fabrikant fan ferskate masjines en reau dat benammen yn de jierren 50 en 60 ek bten Frysln yn it boerenbedriuw brkt waard. Miedema wie ek leafhawwer fan it Frysk spul. Hy rjochte mei oaren yn syn doarp in klup op en de Miedema-partij stie faaks op de dam-kalinder. Miedema wie ek in sterke dammer, krekt nder de echte top.

  >> Lees verder

  Rubryk 24-10-2014

  Sjoerd Couperus, leafhawwer pur sang, is de ldste dammer dyt op it heechste nivo noch goed meidamd. Dat nderfn ek Fedde Wiersma yn de twadde omloop fan it kampioenskip yn de tredde acht. Beide spilers promovearen teinlik nei de op ien nei heechste klasse.

  >> Lees verder

  Rubryk 13-10-2014

  Twa wike lyn ferstoar Dirk H.de Vries. De twadde helte fan de foarige ieu wie hy ien fan de grutte kampioenen, njonken Sjoerd Tigchelaar, Augustinus van der Goot en Taeke Kooistra.

  >> Lees verder

  Rubryk 25-4-2014

  Yn de fjirde rnte fan it kampioenskip, spile op De Gaastmar setten Jelle Wiersma en Foeke Tiemensma (wyt) der in dreech spul op. Sittend kampioen Wiersma en promovendus Tiemensma hienen elts foar de earste tweintich setten mear as oardel oere tinktiid brkt. It waard bge as barste foar wyt as swart.

  >> Lees verder

  Rubryk 14-4-2014

  Yn in pear jier is Pieter Hoogterp fan De Gaastmar nei de top fan it Frysk damjen slpt. Earder al wie hy faak kampioen by de jongerein wurden en dit jier makket er it wier. Tagelyk at klupgenoat en ld-kampioen Stinus van der Goot degradearret komt der wer in dammer fan Stryk Op yn de earste acht. Al wie it op haren en snaren mei like folle punten as Sjoerd Jan Bakker en Hein de Vries. Mar de wjerstnspunten (SB) joegen de trochslach. Yn de lste omloop wie de winstpartij op Tjerk Wijbenga fan Arum (wyt) goed foar de earste priis.

  >> Lees verder

  Rubryk 28-3-2014

  By de lste omloop fan it persoanlik kampioenskip wie de ynset grut foar promovendus Foeke Tiemensma (wyt). By ferlies soe er degradearje. Opponint Marten Walinga koe by winst noch lyk komme mei Teake Kooistra. En sa yn in barraazje noch kampioen wurde.

  >> Lees verder

  Rubryk 14-3-2014

  Op 5 maart ferstoar hommels Stoffel Bouma fan Easterein. Hy wie in markante persoan en betft dammer. De lste jierren wie Bouma einredakteur fan it bnsbld Oer Alles. Mei damklup Hartwert waard hy withoefaak klupkampioen. En frne damjier noch mocht Bouma him foar de twadde kear kampioen fan dyselsde damklup neame. Tolve jier hat hy snt 2002 op it heechste nivo damd yn de earste acht. Twa kear helle hy in fjirde plak. Yn 2007 troch nder mear oerwinningen op de lettere kampioen Jelle Wiersma en Marten Walinga. Stoffel hie wyt.

  >> Lees verder

  Rubryk 9-3-2014

  Fan 24 oant 26 april is yn Frjentsjer it 6-e grutmastertoernooi ferspile. Fjouwer Fryske toppers spilen nderling en Foeke Tiemensma wn it. Acht grutmasters t it gewoane damjen spilen in toernoai Frysk Spul. Mei nder mear de wrldkampioen Georgiev en syn tdager Jean Marc Ndjofang. Yn de earste rnte trof Georgiev mei wyt Hans Jansen. Dy wn dizze en alle oare partijen.

  >> Lees verder

  Rubryk 28-2-2014

  It is Taeke Kooistra slagge om wer in titel oan syn dochs al ymposante rige ta te heakjen. Syn 16-e kampioenskip kaam nei eigen sizzen wat suterich ta staan. Dat is te ntstriden want de Hartwerter damde konsintreard, deeglik en snder grutte flaters. It kampioenskip komt him ta. Al wienen der fansels konkurrinten. Sittend kampioen Jelle Wiersma makke yn de seisde omloop mei in slachset in ein oan de aspiraasjes fan Folkert Groenveld.

  >> Lees verder

  Rubryk 14-2-2014

  Moarn wurde yn Lollum de lste twa omlopen fan it Frysk Kampioenskip ferdamd. Teake Kooistra hat in punt mear as Marten Walinga en Folkert Groenveld en liket op wei nei syn sechtsjinde titel!

  >> Lees verder

  Rubryk 31-1-2014

  Op de earste sneon fan it jier stiet altiid de Hartwerter damdei op de kalinder. Teake Kooistra en Foeke Tiemensma troffen elkoar. Lykas twa wike letter by it klupkampioenskip.

  >> Lees verder

  Rubryk 17-1-2014

  Jelle Wiersma en Foeke Tiemensma troffen elkoar op de damdei te Aldegea. Yn febrewaris komme se wer tsjin oer elkoar te sitten at Wiersma syn titel ferdigenet.

  >> Lees verder


  Sponsors:

  • Rabobank
  • Walinga
  • Wiersma Wommels
  • Repko Sneek
  • Noflik
  • Lip en partners
  • Narwal
  • Makelaardij Jan de Lange
  • Leanbedriuw Okkema
  • Automobielbedrijf Jaarsma.nl
  • Attema Heeg
  • Bloemhof Schilder Hartwerd
  • D. Kuipers
  • Zeinstra Blauwhuis
  Dizze webside is mei mooglik makke troch